دوستان اهل فن آیا آنتن دهی موبایل به خود دستگاه گوشی هم مربوط میشه؟