دوستان کسی مدار واکی تاکی عملی با برد حداقل یک کیلومتر داره